•  
     

[ Navio passa por TSUNAMI ]

 
Oua que medaaa
 
Eita, Rapaiz q sorte q passou ainda manow !